Medezeggenschap

Een school c.q. schoolbestuur moet vaak (belangrijke) beslissingen nemen. Hoewel het schoolbestuur eindverantwoordelijk is, neemt zij vrijwel alle beslissingen in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad van de school. 
Het schoolbestuur luistert naar de argumenten van de MR. Deze wegen zwaar mee in een uiteindelijk besluit. Voor een aantal zaken geldt zelfs dat de MR instemming moet geven. In andere gevallen kunnen zij adviserend optreden. De samenstelling van de MR bestaat voor de ene helft uit ouder(s)/verzorger(s) en voor de andere helft uit leerkrachten. In de MR zitten van elke locatie in principe twee afgevaardigden, een ouder/verzorger en een leerkracht. Op deze wijze wordt voorkomen dat een locatie (ongewild) in de verdrukking komt.