Visie en identiteit

Identiteit en katholiciteit van een basisschool zien we als een dynamisch gegeven waarbij leerkrachten de intentie hebben om samen met kinderen, collega’s en ouders/verzorgers te zoeken naar wie/wat hen bezielt en beweegt bij levensbeschouwelijke en/of ethische vragen. Kernwaarden uit de katholieke traditie (solidariteit, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, perspectief en kleur bekennen) bieden richting in dit continue zoekproces, dit in verbinding met kernwaarden uit andere levensbeschouwelijke bronnen (respect en verbinding).
Dit betekent onder meer dat (affiniteit met) geloof en geloofsuitingen niet vaststaan maar deel uitmaken van een interactief zoekproces. Deze invalshoek speelt in op de diversiteit aan gedachten en beelden over katholiciteit en maakt het voor de individuele leerkrachten mogelijk om op geloofwaardige wijze inkleuring te geven aan levensbeschouwelijke identiteit.

Vanuit dit perspectief is Symbio (ons bestuur) van mening dat katholiciteit  middels de beschreven kernwaarden (brede visie) zichtbaar moet zijn in de alledaagse onderwijspraktijk, zoals:

  • dagopeningen, vieringen, levensbeschouwelijk onderwijs en sociale activiteiten;
  • het betekenisvol ter sprake brengen / vieren van de christelijke hoogfeesten (learning about en learning from) a.d.h.v. kernwaarden: solidariteit en menswording; opstanding en perspectief; enthousiasme en opnieuw beginnen;
  • het ter sprake brengen van een christelijke verhalentraditie in verbinding met de joodse en islamitische verhalentraditie;
  • een aantoonbare verbinding met de pedagogische en maatschappelijke opdracht (vanuit menswording).

Nadrukkelijk dient te worden gesteld dat er op voornoemde terreinen geen sprake is van vrijblijvendheid die onverschilligheid in de hand werkt. Bij bijzonder onderwijs gaat het niet om 'neutraal' en 'algemeen', bij bijzonder (goed) onderwijs gaat het allereerst om kleur bekennen.