Logopedie

Bij “jonge” kinderen zijn een aantal ontwikkelingsstadia te herkennen. Voor de meeste daarvan hebben we observatiemiddelen ter beschikking die aangeven of dit naar verwachting gebeurt. Bij de taal/ spraakontwikkeling ligt dit anders. Hier is sprake van zo’n complexe materie dat de kans aanwezig is, dat bijzonderheden door de leerkracht niet opgemerkt worden. Wij vinden het daarom verstandig dat een logopedist alle kinderen controleert (screent) op hun taal/ spraakontwikkeling. Binnen onze school volgen we de volgende procedure voor de screening:
Alle leerlingen van groep 0/1 die minimaal twee maanden op school zitten worden gescreend door een logopediste. Zij let hierbij in de eerste instantie op de taal/ spraakontwikkeling. Van elke leerling wordt een verslagje gemaakt. Alle verslagen worden besproken met de groepsleerkracht.

Zijn er geen bijzonderheden dan wordt het verslagje bij het dossier van de leerling gevoegd; zijn er wel bijzonderheden dan worden deze besproken met de Interne Begeleider. Zij zullen de ouders hiervan berichten en hun vragen om via de huisarts een doorverwijzing naar een logopedist te krijgen (wij geven een standaard briefje mee ter ondersteuning van de doorverwijzing).

Het is de bedoeling dat deze logopediste nader onderzoek verricht en bepaalt of eventuele behandeling noodzakelijk is. Het kan ook zijn dat een aantal kinderen uit groep 2 gescreend wordt, bijvoorbeeld als de eerste screening geen duidelijk beeld gaf.

Leerkrachten worden ook op de hoogte gesteld wanneer de taal/ spraakontwikkeling juist opvallend goed is. Dit betekent namelijk dat dit kind een rijke omgeving moet krijgen, zodat het voldoende aan zijn/haar trekken komt.

Het is mogelijk om logopedische behandeling onder schooltijd in ons gebouw te laten plaats vinden. Wilt u hiervan gebruik maken, vraag dan naar de mogelijkheden.