ICT

Missie en visie
Binnen het onderwijsleerproces is ICT een middel dat op een vanzelfsprekende wijze, aanvullend en ondersteunend is ten dienste van het gehele onderwijsprogramma. ICT is een onderwijsondersteunend middel en geen onderwijsdoel op zich. Wij willen dit middel zodanig inzetten dat de differentiatiecapaciteit toeneemt en onderwijs op maat vergroot. Daarnaast leidt het tot tijdswinst en meer efficiëntie t.a.v. het inoefenen van vaardigheden. ICT neemt een centrale plek in als informatiebron, waarbij de leerlingen de vaardigheid en attitude hebben om doelgericht te zoeken.
Algemeen
In alle groepen staan meerdere computers die gekoppeld zijn in een netwerk. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met digitale schoolborden gebruikt gaan worden. De digitale wereld en de onderwijsleeromgeving zijn dan volledig geïntegreerd.
Vooral binnen de groep wordt de computer gebruikt als aanvulling op, of ter vervanging van de reguliere leerstof. Bovendien is het een zeer belangrijk instrument geworden bij specifieke hulp aan leerlingen.
Het gebruik van de computer mag niet tot isolatie leiden; vandaar dat de kinderen ook regelmatig in tweetallen achter de computer werken.
De computer is wat ons betreft een uitstekend hulpmiddel, maar geen doel op zich!
Alle kinderen die van school gaan, zijn in staat om de computer functioneel te gebruiken. Omdat e-mailen en internetten regelmatig terugkerende activiteiten zijn hebben we hiervoor een internetprotocol voor leerling en leerkracht opgesteld. Deze hangt bij de computers. Hiermee willen we de risico’s van het internetgebruik voorkomen.
Dankzij het Vidilansysteem binnen onze school hebben we alle multimedia mogelijkheden op alle werkplekken beschikbaar. Programma’s kunnen op het digitale schoolbord, de tv of de computer bekeken, beluisterd, bewerkt en opgeslagen worden. Wij zijn niet meer afhankelijk van de vastgestelde uitzendtijden en klassikale verwerking.