Ontwikkeling van het kind

Tegemoet komen aan de ontwikkeling van het kind

 

De kinderlijke ontwikkeling en de wijze waarop ons onderwijs daarop aansluit.

Voor de jongste kinderen geldt ook dat ze maximaal moeten profiteren van het onderwijs. Dat kan echter niet, gezien hun ontwikkelingsprofiel, op dezelfde wijze als de leerlingen in groep 3 t/m 8. Bij deze kinderen is het van belang hun mogelijkheden doelgericht en systematisch te stimuleren. Dit vanuit het uitgangspunt dat de eigen motivatie en belevingswereld essentieel is. In de aanpak wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een integrale benadering. Er wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen kinderen door de inzet van de kleine kring en variatie in instructie, materialen en verwerking. De leerkracht kiest hierbij voor een begeleidende of sturende rol. De rode draad bij de jonge kinderen is het ontdekkend en spelend leren. Het werken met thema’s, spelend leren en het zelfstandig werken zijn belangrijke onderdelen van de organisatie in de onderbouw. Er wordt aan de kinderen een uitdagende leeromgeving geboden door de inrichting van de lokalen, de inzet van methoden en materialen en de mogelijkheid tot eigen inbreng en keuze van de kinderen.

Vanaf groep 3 neemt de instructie van de leerkracht een belangrijke plaats in. Heel expliciet geldt dit voor de vakken, lezen taal en rekenen.

De instructie wordt afgestemd op de instructiebehoefte van de leerlingen.
We komen tegemoet aan individuele verschillen tussen kinderen.
Het zelfstandig werken als middel hiertoe is ver doorgevoerd.In alle groepen proberen we het zelfstandig, kritisch en creatief denken te bevorderen.
We proberen bovendien om uit ieder kind dat te halen wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt, zodat het een goede aansluiting vindt bij het vervolgonderwijs van zijn of haar keuze.
De leergangen die hiervoor gebruikt worden voldoen aan alle eisen van deze tijd.
Er is extra zorg voor de leerling die moeite hebben met de basisstof. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door een uitgebreid zorgteam, bestaand uit speciaal opgeleide mensen.

Dit geldt ook voor kinderen die méér aankunnen dan de basisstof zgn hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We streven ernaar:

  • het kind binnen onze school een veilig en geborgen gevoel te geven; het moet zich binnen onze muren prettig voelen;
  • dat ieder kind zich gewaardeerd weet naar zijn of haar mogelijkheden; het moet zich geaccepteerd weten naar de mogelijkheden die het in zich heeft;
  • kinderen weerbaar te maken en ze een plaats binnen klas en school te laten verwerven;
  • om kinderen eenvoudige leefregels aan te leren die de omgang met elkaar versoepelen;
  • dat onze kinderen de geaardheid van andere kinderen en leerkrachten leren accepteren en hiermee weten om te gaan;
  • een evenwichtig kind te laten groeien, dat weet om te gaan met zijn/haar emoties en (on-)mogelijkheden.

Creativiteitsontwikkeling

Uiteraard speelt creativiteit een grote rol bij vakken als tekenen, handvaardigheid, drama en expressie. Toch vinden we dat creativiteit zich niet mag beperken tot de expressie vakken, maar binnen alle gebieden, dus ook in de cognitieve vakken, een plaats moet hebben.

In dat verband zien we creativiteit als het vermogen om iets nieuws te brengen, iets toe te voegen aan het bestaande.
Creativiteit moet de leerlingen plezier verschaffen, hun denken bevorderen en hen ook niet-orthodoxe oplossingsmethoden leren waarderen.
We streven ernaar om ook bij de kennisvakken de leerlingen zover te brengen dat ze bereid zijn zelf oplossingen te bedenken voor allerlei vragen.