Veiligheid

Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor uw kind. Er is ons alles aan gelegen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het welzijn van de kinderen. Zoals in de paragraaf over het pedagogisch klimaat is omschreven, willen wij dat uw kind zich veilig voelt binnen school.
Wij doen bijzonder ons best om het plagen en pesten tegen te gaan. Daarnaast proberen we de omgeving zo veilig mogelijk te krijgen door:

  • toezicht tijdens de inloop (zie paragraaf schooltijden);
  • toezicht tijdens de pauzes op het speelterrein;
  • het hebben van een calamiteitenplan, zodat we weten hoe te handelen bij brand e.d. Dit wordt ook regelmatig met de kinderen geoefend. Hiervoor zijn opgeleide BHV-ers in school;
  • een afgeschermde speelplaats met goedgekeurde, veilige speeltoestellen;
  • niet toe te staan dat kinderen gevaarlijke dingen meenemen zoals zakmessen, vuurwerk, lucifers e.d.

 

Toezicht kleedkamers bij gym en zwemmen
Controle tijdens het omkleden in de kleedkamers, zowel bij de jongens als bij de meisjes, is noodzakelijk ter voorkoming van pestgedrag. Om, indien nodig, de kleedkamers binnen te kunnen gaan, hebben we er bewust voor gekozen om na de gymnastieklessen niet te douchen. Wanneer de leerkracht  naar binnen moet, spreken we af 3x op de deur te kloppen en dan pas naar binnen te gaan. Omdat we met diverse groepen gaan zwemmen hebben de kinderen dan gelegenheid een handdoek om te doen.