21e Eeuwse vaardigheden

In het huidige onderwijs is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Een belangrijke vraag is welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving vinden wij het belangrijk de vaardigheden een plek te geven in het onderwijs.
In het schema is weergegeven om welke vaardigheden het gaat.

De kern van deze cirkel is “Onderwijs in de 21e eeuw”. Onderwijs blijft belangrijk! We geven dat onderwijs aan kinderen om ze te laten leven, werken en leren (de buitenste cirkel).

Tussen de binnenste en  buitenste cirkel staat HOE we dat willen doen. Dichtbij de kern staat “Taal & Rekenen”. Dat blijven de belangrijkste vakken; de kernvakken.Tussen Taal & Rekenen en Kernvakken staan 7 vaardigheden. Deze vaardigheden gaan nu en in de toekomst een steeds belangrijkere plek innemen in ons onderwijs.Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen deze vaardigheden steeds meer  nodig gaan hebben. Bijvoorbeeld creativiteit. Daarmee wordt niet “knippen en plakken” bedoeld, maar creatieve oplossingen voor een probleem bedenken. Of wat denkt u van kritisch denken? Het leren een eigen mening te vormen en geven, maar ook goed nadenken over iets wat je hoort, ziet of meemaakt. Dat wat ik hoor, is dat wel waar? Of wat kan ik daarmee?

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs op onze school. We zijn nu op alle locaties aan het bepalen wat we belangrijke vaardigheden vinden en hoe we daar het beste op kunnen inspelen .Dit is een uitdagend proces voor ons allemaal en daar zult u zeker in de komende jaren over geïnformeerd worden en de uitwerking van gaan zien. De rol van de leerkracht zal  veranderen en verder gaan dan het overdragen van kennis alleen.

In onderstaand stuk kunt u lezen wat de vaardigheden zijn en wat ze inhouden,waarbij het belangrijk is te vermelden dat deze vaardigheden aangeleerd worden gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind, het stopt dus niet na de basisschool.

 

Kritisch denken
Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen te komen. Onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheid leert leerlingen na te denken over een onderwerp, vraag of probleem en dit eerst te analyseren voordat een mening wordt gevormd. Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen ideeën en die van anderen te toetsen en toe te passen.

 

Communiceren
Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

Sociale en culturele vaardigheden
Bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 

Samenwerken
Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 

Probleemoplossend vermogen
Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf, moet het probleem gedefinieerd zijn in een specifieke context en moet er gebruik worden gemaakt van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen.

 

Ict geletterdheid
Hiermee bedoelen we een combinatie van informatievaardigheden, programmeren en mediawijsheid. Wij zullen ons voornamelijk bezighouden met informatievaardigheden en mediawijsheid.

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie op internet.

Mediawijsheid is breder. Het gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

Bij mediawijsheid gaat het niet (alleen) om technische vaardigheden, maar vooral om competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door het inzetten van media problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen.

 

Creativiteit
Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.Het onderwijs kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van creatief denken door het bewustzijn dat creativiteit in elke leerling zit en tijdens de verschillende vakken aan bod kan komen.We kunnen leerlingen leerervaringen aanbieden die het creatief vermogen ontwikkelen.

 

(bron: SLO)