Huiswerk

In principe wordt in de onderbouw geen huiswerk meegegeven. Hooguit moeten in sommige gevallen de tafels, leesbladen of woordpakketten geoefend worden.
In de bovenbouw zal er regelmatig oefenstof voor proefwerken naar huis meegegeven worden zodat de kinderen deze kunnen leren. De voorbereiding op projecten en spreekbeurten behoort ook tot de huiswerk mogelijkheden. Omdat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun zelfstandig werk, kan het ook zijn dat ze taken thuis afmaken, wanneer ze dit onder schooltijd niet goed gepland hadden.
Huiswerk voor extra ondersteuning krijgen kinderen alleen na uitleg vooraf en na overleg met de ouders.
Nakijken en correctie
De prestaties van de leerling willen we zo goed mogelijk in beeld hebben. Daarom beoordeelt de leerkracht allerlei toetsen, proefwerken, werkstukken en taken van de leerling.

 

De werkwijze m.b.t. het nakijken/corrigeren is als volgt:

Rapportcijfers worden bepaald aan de hand van de resultaten van methodegebonden toetsen en eventuele extra werkbladen (de te toetsen stof moet wel al ingeoefend zijn!). Deze worden zorgvuldig door de leerkracht nagekeken en de resultaten ervan genoteerd. Hoe het werk van een individuele leerling wordt beoordeeld kan afhankelijk zijn van de instructie-afhankelijkheid van de leerling.
In zijn algemeenheid wordt er bij het nakijken van gemaakt werk op gelet of het netjes is gemaakt, of het af is en of het goed is uitgevoerd
Bij oefenwerk zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Het werk wordt door de leerkracht nagekeken  
  2. Er wordt door de leerkracht voldaan met ‘gezien’ o.i.d.
  3. Het werk wordt gezamenlijk nagekeken. Samen nakijken kan namelijk erg zinvol zijn. Kinderen leren zo van hun eigen fouten (zelfreflectie)

De opbrengsten van het werken aan de weektaak/zelfstandig werk worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
Het LOVS is een apart normeringssysteem waarbij zichtbaar wordt hoe de leerling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde en is dus instructieonafhankelijk.