Schoolloopbaan

Instroom, doorstroom, verwijzing en uitstroom
Op het moment dat een kind vier jaar geworden is en in de loop van het schooljaar naar school gaat, komt het in de instroomgroep. Dit wordt ook wel de 0-groep genoemd. Voor deze kinderen geldt dat ze na de zomervakantie in groep 1 komen en het jaar daarop kunnen doorstromen naar groep 2, 3 enzovoorts. Misschien kent u het begrip jonge leerling. Dit zijn de kinderen die rond of in de zomervakantie 4 jaar worden. Zij komen in principe in groep 1. Wij zijn echter heel alert op hun ontwikkeling. Verloopt de basisschool-carrière zoals gewenst, dan doorloopt het kind ononderbroken de acht leerjaren en zal dan doorstromen naar het voortgezet onderwijs. In de loop van groep 8 zal er met de ouders en het kind uitgebreid ingegaan worden op deze schoolkeuze. Er wordt in eerste instantie een pré-advies gegeven. Dit is een gezamenlijk advies van de leerkracht van groep 7, de IB-er, de directeur en de leerkracht van groep 8. In februari volgt een definitief advies, met dit advies meldt de ouder het kind aan bij het voortgezet onderwijs. In april maken de leerlingen de CITO-eindtoets. Wanneer de uitslag hoger uitvalt dan het advies, dan kan het advies aangepast worden.

 

Het kan echter ook voorkomen dat een kind niet de hele schoolloopbaan binnen de poorten van onze school kan blijven. Soms is het in het belang van het kind noodzakelijk dat er een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs plaatsvindt. Hoe dat in zijn werk gaat wordt beschreven in de paragraaf Passend Onderwijs.